الف)درد شانه می تواند بدون ضربه به شانه(استفاده بیش از حد،بیماری های سیستمیک و…) بوجود آید که در این موارد یکی از موارد زیر علت آن می باشد:
?التهاب تاندون(تاندونیت) روتاتور کاف (معمولا سوپرا اسپیناتوس)
?التهاب تاندون(تاندونیت) دوسر بازویی
?درد ناشی از مفصل روی شانه (آکرومیو کلاویکولار) و مفصل شانه (در اثر بیماری های روماتیسمی ،آرتروز و…)

⚫️درد ارجاعی به شانه (از گردن)
? درد های استخوانی ناشی از بیماری (مثل بدخیمی)

ب) درد بدنبال ضربه
?آسیب مفصل شانه بدنبال افتادن روی شانه (در رفتگی،آسیب کپسول مفصلی،لبروم، لیگامان های مفصل)

?آسیب مفصل آکرومیو کلاویکولار(مفصل کوچک بالای شانه) بدنبال سقوط روی شانه
?آسیب های استخوانی بدنبال ضربه(شکستگی استخوان ترقوه و…)
?پارگی تاندونهای اطراف شانه ؛روتاتور کاف(اغلب سوپرااسپیناتوس) ، عضله دو سر بازویی