درد کشاله ران ورزشکان با حدود بیست علت متفاوت بوجود می آید.
عضلات و تاندون ، مفصل لگن،فتق های مختلف، مشکلات دستگاه تناسلی، مفصل پوبیس وگیر افتادن اعصاب ناحیه ای می توانند باعث درد کشاله شوند.

اما شایعترین علت آن آسیب حاد یا مزمن تاندون عضلات اطراف مفصل لگن می باشد.

⚠اشتباهات رایج:
(معمولا بعلت عدم شیوع این مشکل در جمعیت غیر ورزشکار؛به جز موارد محدود کارگر ساختمانی؛ و عدم آشنایی جامعه پزشکی و درمانی به این معضل)

?تصمیم سریع برای عمل جراحی واریکوسل همزمان (خفیف تا متوسط) اما بی ارتباط با مشکل بیمار

?عدم تشخیص علت اصلی درد

?تصمیم گیری غیر اصولی برای عمل فتق (ورزشی و اینگوئینال)

?توانبخشی غیر اصولی

?عدم آشنایی پزشکان با درمان های نوین دنیا در این مشکل