پارگی عضلات (Muscle Strain)

پارگی عضلات (Muscle Strain)

پارگی عصلات در افراد غیر ورزشکار کمتر رخ می دهد و در شرایط خاص(مثل سقوط از ارتفاع در عضله چهار سر زانو) اتفاق می افتد که حتی بدون درمان نیز با گذشت زمان خوب می شود (گرچه درمان بهینه نیاز به فیزیوتراپی و سایر اقدامات درمانی دارد)

اما پارگی عضله در ورزشکاران شایع می باشد (مخصوصا در عضلات همسترینگ ،گاسترکنمیوس یادوقلوی ساق، بیسپس براکی یادوسر بازویی،پکتورالیس ماژور،کوادری سپس یا چهار سر ران، سوپرااسپیناتوس،ادکتور ران و…)

بصورت عام به این آسیب کش آوردن گفته می شود . پارگی ممکن است خفیف( با معاینه و حتی ام آر آی نرمال ) و یا شدید باشد.

در ورزشکاران(مخصوصا ورزشکاران حرفه‌ای ) بر عکس افراد غیر ورزشکار ، سرعت و کیفیت ترمیم عضله بسیار حیاتی می باشد.

در ورزشکار حرفه ای ،چنانچه حتی آسیب خفیف عضله درمان کامل نشود ممکن است به درجات بالاتر پارگی تبدیل شود و یا بصورت درد و سفتی بماند که در هنگام فشار تمرینی شدید ؛حتی ماهها تا سال‌ها بعد، خود را نشان می دهد. (ناشی از بافت اسکار و چسبندگی )

استفاده از سونوگرافی در اسپرت مدیسین برای تشخیص وسعت پارگی عضله(در کنار شرح حال و معاینه دقیق که اساس تشخیص می باشد ) روز به روز در حال پیشرفت می باشد.البته این روش به شدت وابسته به تجربه و مهارت پزشک انجام دهنده می باشد و در صورت عدم مهارت، ممکن است خطای تشخیصی رخ دهد.

در اسپرت مدیسین به منظور افزایش سرعت ترمیم و نیز افزایش استحکام و کیفیت ترمیم بافت صدمه دیده از موادی که این خاصیت را دارند(در کنار سایر درمان ها مثل فیزیوتراپی ) استفاده می شود .(پی آر پی، اکتووژین،ژل مخصوص بافت نرم،ترومیل اس و …) که این مواد بصورت لوکال زیر گاید سونوگرافی در محل مناسب تزریق می گردند.